I henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, er det krav om periodisk sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr, som kraner og løfteinnretninger, gaffeltrucker, personløftere, masseforflytningsmaskiner, etc.

Slik kontroll skal utføres av Sakkyndig Virksomhet, dvs. en virksomhet som tilfredsstiller visse krav med hensyn til organisering, kvalitetssikring og kompetanse. Sakkyndig Virksomhet må godkjennes av et sertifiseringsorgan, i henhold til gjeldende regler.

Sertifiseringsorganet for sakkyndig virksomhet AS er utpekt av Direktoratet for Arbeidstilsynet til å sertifisere sakkyndige virksomheter for løfteinnretninger, etc. i henhold til Forskrift om administrative ordninger.
Sertifiseringsorganet for sakkyndig virksomhet AS ble etablert i 1999 og godkjent av Samordningsrådet for Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner i mai 2000, etter reglene som gjaldt da. Senere er Sertifiseringsorganet utpekt av Direktoratet for Arbeidstilsynet som sertifiseringsorgan for Sakkyndig Virksomhet i henholdt til Forskrift om administrative ordninger, kapittel 7.

På de neste sidene gis informasjon om krav til sakkyndig virksomhet og hvordan en kan bli sertifisert.