Sertifiseringsordningen som er etablert av Arbeidstilsynet i henhold til Forskrift om administrative ordninger til arbeidsmiljøloven, aksepteres som en kvalifisert ordning i petroleums-virksomheten; på offshore installasjonene og på land-anleggene, ved at standardene Norsok R-003 og R-005 henviser til Arbeidstilsynet sin ordning for sakkyndig kontroll.
Virksomheter som er sertifiserte etter Arbeidstilsynet sin ordning ansees derved kvalifiserte for å utføre sakkyndig kontroll og sertifisering innen de gruppene en har godkjenning for.

En må merke seg definisjonen av sakkyndig virksomhet i Norsok R-003, kap. 3.1.33:

sakkyndig virksomhet
enhet i operatørselskapenes organisasjon, eller i andre selskaper eller institusjoner, som samlet har tilstrekkelig teoretisk kunnskap og praktisk erfaring til å forstå beregninger av løfteutstyr, dets konstruksjon og virkemåte, og til å utføre nødvendige undersøkelser og tester for å utstede sertifikater

En må også merke seg at det er operatørselskapene sitt ansvar å vurdere kvalifikasjonene til, og akseptere de sakkyndige virksomhetene, som de benytter.

En kan søke Sertifiseringsorganet om anerkjennelse av kompetanse for de spesielle utstyrsgruppene som er definert i Norsok R-003.

Det er foreløpig ingen tilsvarende samkjøring for sertifisering og kontroll av løfteutstyr installert på fartøyer som er godkjente av Sjøfartsdirektoratet.
Men det er uttalt fra Sjøfartsdirektoratet at en anser virksomheter som er godkjente i henhold til ordningen til Arbeidstilsynet er kompetente til å utføre periodisk kontroll på løfteutstyr i de klassene en har godkjenning for.
Førstegangskontroll og sertifisering krever godkjenning som Sakkyndig person i henhold til Sjøfartstilsynets regler.

Ta kontakt med Sertifiseringsorganet for nærmere orientering vdr. dette.