Hvordan bli sertifisert som sakkyndig virksomhet?

Sertifiseringsprosessen

Det å bli sertifisert som sakkyndig virksomhet er en prosess som omfatter flere ulike steg:

  1. Virksomhetens egne forberedelser
  2. Utfyllelse av søknad
  3. Behandling av søknaden i sertifiseringsorganet
  4. Eventuelle besøk hos søker
  5. Godkjenning som sakkyndig virksomhet
  6. Oppfølging

I motsetning til tidligere godkjenning av Sakkyndig Person, er godkjenningen som sakkyndig virksomhet en betinget godkjenning. Dette innebærer at virksomheten hele tiden må være aktiv i forhold til godkjenningsområde, gjeldende standarder og forskrifter for å opprettholde godkjenningen.

Selv om godkjenning gjelder for fire år, kreves det at bedriften til en hver tid tilfredsstiller gjeldende krav, også når disse forandres. Sertifiseringsorganet gjennomfører derfor kontinuerlig oppfølging av de sakkyndige virksomhetene.

Krav for sakkyndig virksomhet

Det er flere krav som må oppfylles for å kunne bli godkjent som sakkyndig virksomhet, blant annet krav i henhold til utdannelse og praksis. Det er også knyttet flere formelle krav til foretaket selv, som for eksempel at virksomheten må være registrert i Foretaksregisteret, ha ansvarsforsikring vdr. sakkyndig virksomhet og at virksomheten må ha etablert et dokumentert kvalitetssikringssystem.

Det er viktig at søkere setter seg grundig inn i kravene for sakkyndig virksomhet, og sørger for at nødvendig dokumentasjon sendes inn sammen med søknaden. Kravene til sakkyndig virksomhet er beskrevet i Forskrift om administrative ordninger, § 8-7. I tillegg er det utarbeidet ”Tilleggskriterier for sakkyndig virksomhet” (se PDF) av Samordningsrådet.

Godkjenning av sakkyndig virksomhet

Dersom man oppfyller alle krav for å bli godkjent som sakkyndig virksomhet, vil Sertifiseringsorganet godkjenne virksomheten basert på de opplysninger som er gitt av virksomheten selv. Disse blir verifisert av Sertifiseringsorganet som korrekte på et gitt tidspunkt.

Det er virksomheten selv sitt ansvar å oppfylle de til en hver tid gjeldende krav i forskrift og utdypende krav for sitt godkjenningsområde. Dersom det skjer endringer i forutsetningene for godkjenningen, skal dette meldes inn til Sertifiseringsorganet snarest. Sakkyndig virksomhet er selv ansvarlig for å holde seg orientert om endringer i regelverk og standarder, og til enhver tid forholde seg til disse, uansett tidligere godkjenning på andre premisser. Det vil alltid bli gitt rimelige frister for tilpassing til nye krav.

Godkjenningen for en sakkyndig virksomhet er gyldig i fire år. Det er likevel betinget årlig rapportering i henhold til krav fra Sertifiseringsorganet for Sakkyndig Virksomhet. Vi vil foreta bedriftsbesøk i forbindelse med søknadsbehandlingen og ellers når en finner det nødvendig. Dette er for å verifiserte innsendt dokumentasjon og at virksomheten reelt tilfredsstiller kravene til sertifisert sakkyndig virksomhet.

Godkjenningen vil angi generell kompetanse S1 eller S2, samt kompetanseområde i henhold til gjeldene inndeling, samt uavhengighets type, A, B eller C. Trykk på knappen under for å se oversikt over kompetanseområdene.

Oppfølging av sakkyndige virksomheter

Sertifiseringsorganet for Sakkyndig Virksomhet foretar systematisk oppfølging av de bedrifter som vi har godkjent som sakkyndige virksomheter. De sakkyndige virksomhetene må årlig sende inn rapport for utførte kontroller,  samt sende inn annen nødvendig dokumentasjon.

Oppfølging kan også gjøres som revisjonsbesøk eller postalt tilsyn slik Sertifiseringsorganet finner det nødvendig. Sakkyndig virksomhet er pliktig å besvare alle henvendelser fra Sertifiseringsorganet for Sakkyndig Virksomhet AS for at godkjenningen skal være gyldig.

Dersom det inntreffer endringer i forutsetningene for godkjenningen, skal dette meddeles Sertifiseringsorganet snarest. Det er arbeidsgivers plikt å sørge for at alt arbeidsutstyr til en hver tid er i forskriftsmessig stand og at det er sikkert å bruke.

Sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr

Sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr er basert på tillit til at de sertifiserte virksomhetene arbeider i henhold til regelverket under kontrollene. De sakkyndige må kjenne sin rolle, og skille klart mellom det å utføre service og det å utføre sertifisering og kontroll.

For utstyr spesifisert i Forskrift om utførelse av arbeid, § 13-1 og 13-3, er det krav om sakkyndig kontroll. Sakkyndig kontroll utføres av en sertifisert sakkyndig virksomhet. Kontroll av arbeidsutstyr skal utføres i henhold til produsentens bruksanvisning.

Kontrollen utføres av den sakkyndige virksomhetens kompetanseperson eller kontrollør, som er ansatt i virksomheten. Virksomhetens kontrollører skal ha kvalifikasjoner som beskrevet i Tilleggskriterier for sakkyndig virksomhet (se under) skal være godkjent av Sertifiseringsorganet.