Godkjenning av et foretak som Sakkyndig Virksomhet er basert på de opplysninger som er gitt av virksomheten, og verifisert av Sertifiseringsorganet som korrekte på et gitt tidspunkt. Det er virksomhetens ansvar å oppfylle de til en hver tid gjeldende krav i forskrift og utdypende krav for sitt godkjenningsområde. Dersom det inntreffer endringer i forutsetningene for godkjenningen, skal dette meddeles Sertifiseringsorganet. Sakkyndig Virksomhet er selv ansvarlig for å holde seg orientert om endringer i regelverk og standarder, og til enhver tid forholde seg til disse, uansett tidligere godkjenning på andre premisser. Det vil alltid bli gitt rimelige frister for tilpassing til nye krav.

Godkjenning gjelder for 4 år ad gangen, men er betinget årlig rapportering, i henhold til krav fra Sertifiseringsorganet. Sertifiseringsorganet vil foreta bedriftsbesøk i forbindelse med søknadsbehandlingen og ellers når en finner det nødvendig for å verifiserte innsendt dokumentasjon og at virksomheten reelt tilfredsstiller kravene til sertifisert sakkyndig virksomhet. Godkjenningen vil angi generell kompetanse S1 eller S2, samt kompetanseområde i henhold til gjeldene inndeling, samt uavhengighets type, A, B eller C, se oversikt kompetanseområder.