Søknad

Søknad om godkjennelse som sakkyndig virksomhet

For å bli godkjent som sakkyndig virksomhet må du søke til et Sertifiseringsorgan som er utpekt av Arbeidstilsynet til å sertifisere sakkyndige virksomheter. Søknadsskjema samt nærmere orientering om behandlingsgebyr og kostnader fås ved henvendelse til vårt kontor.

Ta gjerne kontakt med oss i dag for å søke om å bli sertifisert som sakkyndig virksomhet. Vi hjelper deg gjennom søknadsprosessen.

Søknadsprosess

Din søknad må bestå av:

  1. Søknadsskjema
  2. Firmaattest
  3. Forsikringsattest
  4. Dokumentasjon av kvalitetssikringssystem
    jfr. Tilleggskriterier for sakkyndig virksomhet, se side 7-8.
  5. Dokumentasjon av kompetansepersonenes kvalifikasjoner
    jfr. Tilleggskriterier for sakkyndig virksomhet, se side 3-7.

N.B: Det er viktig å huske at før søknaden behandles skal behandlingsgebyr være innbetalt. Dersom søknaden er ufullstendig vil ytterligere kostnader kunne påløpe for søker.

Behandling av søknader

Når søknaden er mottatt av Sertifiseringsorganet og behandlingsgebyret er betalt tas søknaden til behandling. Behandlingen omfatter gjennomgang av søknaden, med verifikasjon av opplysninger som er gitt, og sammenligning av disse med kravene. Videre blir det foretatt en vurdering av kvalitetssikringssystemet, og av kvalifikasjonene til kompetansepersonene.

Dersom vi finner dokumentasjonen utilstrekkelig eller har kommentarer til søknaden, meddelelse dette til søker som får anledning til å komme med tilleggsopplysninger. Om Sertifiseringsorganet finner det nødvendig, vil en foreta besøk hos søker for å verifisere gitte opplysninger, eller for gjennomgang av kvalitetssikringssystemet, eller deler av dette. Alle som ved dokumentasjon og evt. revisjonsbesøk viser at de oppfyller kravene vil få godkjenning som sakkyndig virksomhet innen relevante kompetanseområder.

Det er virksomhetens ansvar å oppfylle de til en hver tid gjeldende krav i forskrift og utdypende krav. Dersom det under søknadsbehandlingen, eller etter godkjenning inntreffer endringer i forutsetningene for søknaden, skal dette meddeles Sertifiseringsorganet. Godkjenning av søknad varer i fire år før ny gjennomgang.