Når søknaden er mottatt av Sertifiseringsorganet, og behandlingsgebyret betalt tas søknaden til behandling. Behandlingen omfatter gjennomgang av søknaden, med verifikasjon av opplysninger som er gitt, og sammenligning av disse med kravene. Videre blir det foretatt en vurdering av kvalitetsikringssystemet, og av kvalifikasjonene til kompetansepersonene.

Dersom en finner dokumentasjonen utilstrekkelig, eller om en har kommentarer til søknaden, meddelelse dette til søker som får anledning til å komme med tilleggsopplysninger.

Om en finner det nødvendig, vil en foreta besøk hos søker for å verifisere gitte opplysninger, eller for gjennomgang av kvalitetsikringssystemet, eller deler av dette.

Alle som ved dokumentasjon og evt. revisjonsbesøk viser at de oppfyller kravene vil få godkjenning innen relevante kompetanseområder.

Det er virksomhetens ansvar å oppfylle de til en hver tid gjeldende krav i forskrift og utdypende krav. Dersom det under søknadsbehandlingen, eller etter godkjenning inntreffer endringer i forutsetningene for søknaden, skal dette meddeles Sertifiseringsorganet.